czwartek, 28 grudnia 2017

Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap.
Sponsorzy - SpellCrow!|Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher. Sponsors - SpellCrow!

SpellCrow to jedna z kilku firm, która została sponsorem turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap, który odbędzie się 24 marca 2018 roku w Katowicach, w Innym Wymiarze.

W ofercie SpellCrow znajdziecie świetne figurki i bitsy zarówno w klimacie fantasy jak i sci-fi.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej i Facebooku.


A bardziej szczegółowa prezentacja nagród od SpellCrow pojawi się za jakiś czas w ramach piątkowych recenzji na DansE MacabrE.
SpellCrow is one of the few companies that has been a sponsor of the tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher, which will take place on March 24, 2018 in Katowice, in the Inny Wymiar.

The offer SpellCrow you will find figurines that can be used both during the fantasy and sci-fi games.

More details can be found on the website and Facebook.

A more detailed presentation of awards from SpellCrow appear for some time as part of friday's reviews of the DansE MacabrE.

 
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

poniedziałek, 25 grudnia 2017

Raport bitewny: Khazadzi z Gór Krańca Świata vs Nieumarły poczet Krwawego Smoka.
After battle report: Dwarves vs Undead.

Poniżej opublikowałem kilka zdjęć z potyczki Warheim FS, którą w grudniu stoczyłem Innym Wymiarze w Katowicach. 

Rozgrywkę stoczyliśmy w ramach kampanii na zasadzie turnieju organizowanej przez Radzika.

Do kolejnej bitwy wystawiłem moich Khazadów z Gór Krańca Świata naprzeciw Nieumarłego pocztu Krwawego Smoka, którym dowodził Radzik.

Co do samej potyczki, to cóż... Poniższy post publikuję w sumie jedynie z kronikarskiego obowiązku.

Plan był prosty. Zająć dogodną pozycję, ostrzelać przeciwnika i zaszarżować Nieumarłych bohaterów.


I częściowo plan się udał. Kompania Nieumarłych została ostrzelana, a bohaterowie zaszarżowani. Tylko co z tego...

Gra zakończyła się zwycięstwem Nieumarłych i masakrą Krasnoludów. Kości nie były po stronie Khazadów - zdecydowana większość testów kończyła się niepowodzeniem, a widok 7+ na 2K6 był rzadkością. No wyjątkiem był rzut na test rozbicia, ten dzięki wynikowi 10 nie udał się za pierwszym razem. Niepowodzeniem kończyły się także rzuty na Ochronę Pancerza 1+.


Również sekwencja po potyczce nie różniła się przebiegiem od samej rozgrywki. Dwóch stronników zginęło, a dwóch bohaterów w wyniku odniesionych ran nie weźmie udziału w najbliższej grze.

Dochodu nie było.
Below I have published some pictures of the battle in Warheim FS, which in December I fought in Innym Wymiarze in Katowice.

The game fought a campaign on a tournament rules organized by Radzik.

For the next battle I staged my Dwarves against the Undead who were commanded by Radzik.

As for the game, well ... The following post published a total of only chronicler's duty.

The plan was simple. Take a convenient position, fire your opponent and charge Undead heroes.

And partly the plan went well. The Undead Company was fired and the heroes charged. Only it did not work out...

The game ended with the victory of the Undead and the massacre of the Dwarves. Dice were not on the side of the Dwarves - the vast majority of tests ended in failure, and the view of 7+ on 2K6 was a rarity. Well, there was a throw-out for the rout test, thanks to the score of 10 it failed the first time. The tests for Armor Save 1+ also failed.

Also the sequence after the game was not different from the game itself. Two henchman were killed, and two heroes as a result of wounds will not take part in the next game.

There was no income.

But the playing table was nice.

          

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Raport bitewny: Łowcy czarownic vs Zbrojna kompania z Ostlandu.
After battle report: Witch hunters vs Ostlanders.

Poniżej znajdziecie zdjęcia z gry w Warheim FS, którą moi Łowcy czarownic stoczyli listopadzie w Innym Wymiarze ze Zbrojna kompania z Ostlandu dowodzoną przez Findara z bloga Diariusz RPG.

Zagraliśmy potyczkę według scenariusza Okupacja, którego celem było utrzymanie kontroli nad wyznaczonymi budynkami.

Łowcy czarownic znajdując się bliżej wyznaczonych budynków szybko przejęli nad nimi kontrolę, jednocześnie celnie ostrzeliwując się pistoletów pojedynkowych.

I choć kule zbierały wśród Ostlandczyków krwawe żniwo, to było ich zbyt wielu i w 8 rundzie dzięki przewadze liczebnej osiągnęli cel scenariusza i wygrali potyczkę.

W tej grze los bezdyskusyjnie sprzyjał Łowcom czarownic, a na kościach wypadały dokładnie takie wyniki, jakie były potrzebne. Kule i ciosy trafiały i raniły wrogów, a testy terenu niebezpiecznego, Inicjatywy i Ochrony Pancerza kończyły się sukcesem.

Zabrakło jednak czasu by zniwelować przewagę liczebną Ostlandczyków, którzy w ostatniej rundzie zajęli większą ilość budynków.

Przychód uzyskany po ostatnich bitwach pozwolił mi na zakup dwóch pistoletów pojedynkowych dla łowców czarownic, którzy nauczyli się umiejętności rajtar. Niestety nie udało się rekrutować kolejnego Flagelanta, za to szeregi drużyny zasiliło dwóch Zelotów.
Below I have published some pictures of battle in Warheim FS game, which my Witch hunters fought in November in Inny Wymiarz in Katowice with Ostlanders commanded by Findar host of the blog Diariusz RPG.

We played a battle according to the scenario of Occupation, which was aimed at maintaining control over the designated buildings.

The Witch hunters, who were closer to the designated buildings, quickly took control over them, while simultaneously firing their pistols.

And although the bullets were gathering a bloody harvest among the Ostlanders, there were too many of them, and in the 8th round, thanks to the numerical superiority they reached the target of the script and won the battle.

In this game, fate was unquestionably favorable to Witch Hunters and on the dice were exactly the results that were needed. Bullets and blows hit and wounded enemies, and dangerous terrain tests, Initiatives and Armor Save were successful.

But ran out of time to overcome outnumbered Ostlander, who in the last round took more buildings.

The revenue gained from the recent battles allowed me to purchase two pistols for witch hunters who learned the skill of the rajtar. Unfortunately, it was not possible to recruit another Flagelant but the warband was fed by two Zelotes.
Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten postJeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 16 grudnia 2017

Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap. Sponsorzy - Scibor MM.
Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher. Sponsors - Scibor MM.

Scibor MM to jedna z kilku firm, która została sponsorem turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap, który odbędzie się 24 marca 2018 roku w Katowicach, w Innym Wymiarze.

W ofercie Scibor MM znajdziecie świetne figurki i bitsy zarówno w klimacie fantasy jak i sci-fi.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej i Facebooku.


A bardziej szczegółowa prezentacja nagród od Scibor MM pojawi się za jakiś czas w ramach piątkowych recenzji na DansE MacabrE.
Scibor MM is one of the few companies that has been a sponsor of the tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher, which will take place on March 24, 2018 in Katowice, in the Inny Wymiar.

The offer Scibor MM you will find figurines that can be used both during the fantasy and sci-fi games.

More details can be found on the website and Facebook.

A more detailed presentation of awards from Scibor MM appear for some time as part of friday's reviews of the DansE MacabrE.

 

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

czwartek, 14 grudnia 2017

Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap.
Sponsorzy - Kromlech!|Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher. Sponsors - Kromlech!

Kromlech to jedna z kilku firm, która została sponsorem turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap, który odbędzie się 24 marca 2018 roku w Katowicach, w Innym Wymiarze.

W ofercie Kromlech znajdziecie świetne figurki i bitsy zarówno w klimacie fantasy jak i sci-fi.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej i Facebooku.


A bardziej szczegółowa prezentacja nagród od Kromlech pojawi się za jakiś czas w ramach piątkowych recenzji na DansE MacabrE.
Kromlech is one of the few companies that has been a sponsor of the tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher, which will take place on March 24, 2018 in Katowice, in the Inny Wymiar.

The offer Kromlech you will find figurines that can be used both during the fantasy and sci-fi games.

More details can be found on the website and Facebook.

A more detailed presentation of awards from Kromlech appear for some time as part of friday's reviews of the DansE MacabrE.


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

wtorek, 12 grudnia 2017

Warsztat: Dziennik Drużyny.

Dziś będzie o jednej takiej nowości.

Plik, który możecie pobrać między innymi STĄD oraz STĄD nazwałem Dziennikiem Drużyny. To jak zobaczycie jedna karta formatu A4, która ma dwa główne zadania.

Pierwszym i niekoniecznie najważniejszym zadaniem są pewne dane statystyczne, które pozwolą mi zebrać informacje na temat tego, co dzieje się z waszymi drużynami w trakcie rozgrywek Warheim FS.

Drugim zadaniem jest uporządkowanie, spisanie i umożliwienie weryfikacji drogi, jaką wasza kompania przeszła w trakcie rozgrywania kampanii lub turnieju.

Niestety po ostatnim turnieju otrzymałem kilka zgłoszeń od uczestników, którzy mieli pewne wątpliwości co do awansów zdobytych przez drużynę przeciwnika.

Aby nie dać pretekstu do narzekań postanowiłem wprowadzić podczas rozgrywania turnieju Warheim FS Dziennik Drużyny, który będzie działał w następujący sposób.

Przed każdą z turniejowych rozgrywek gracz wręczy jedną własną kartę Dziennika Drużyny swojemu przeciwnikowi oraz odbierze jedną kartę od adwersarza. W trakcie rozgrywania bitwy gracze będą nanosili na karty Dziennika Drużyny zmiany, które będę miały miejsce w drużynach dowodzonych przez oponentów. Po zakończeniu rozgrywania sekwencji po potyczce gracze ponownie wymienią się kartami, odbierając własne stronice Dziennika Drużyny.

Myślę, że dzięki temu nikt nie będzie narzekał. Ja zdobędę informację zwrotną na temat rozwojów waszych drużyn, a Wy będziecie mieć zapisane dzieje waszej kompanii. Być może dzięki temu w sieci pojawi się też więcej relacji z turnieju?

Dajcie znać, co o tym pomyśle sądzicie.

Plik PDF można pobrać/obejrzeć na:SCRIBD oraz DROPBOX
Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...